Didaktika I

Didaktika I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Pelicon Sara, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

I. DIDAKTIKA KOT ZNANSTVENA DISCIPLINA
1. predmet proučevanja didaktike, opredelitev didaktike kot znanstvene discipline
2. didaktične smeri in modeli; didaktične paradigme, koncepti in strategije
3. razmerje med splošno in posebno didaktiko; didaktika in metodika

II. FRAGMENTI IZ ZGODOVINE DIDAKTIČNE MISLI
4. Jan Amos Komensky in Velika didaktika
5. Wilhelm von Humboldt: teorija vzgoje in izobraževanja (»Bildung«)
6. Johann Friedrich Herbart kot utemeljitelj znanstvene didaktike

III. TEMELJNI DIDAKTIČNI KONCEPTI
7. izobraževanje: opredelitev pojma, razmerje med vednostjo in znanjem, izobraževanjem in vzgajanjem, splošnim in poklicnim / strokovnim izobraževanjem
8. problem razmerja med učenjem in poučevanjem
9. pouk: opredelitev, značilnosti, funkcije in vidiki pouka

IV. STRUKTURNI DEJAVNIKI POUKA
10. učitelj: vloga učitelja, polje delovanja, formalne izobrazbene zahteve
11. aktivna vloga učenca pri pouku
12. komunikacija in interakcija pri pouku (med učiteljem in učenci, med učenci)
13. učna vsebina: znanstvenost učne vsebine, sestavine, funkcija, pomen didaktične transformacije in redukcije
14. cilji pouka: izobraževalni, funkcionalni, vzgojni cilji; globalni, etapni, operativni cilji; kritika operativizacije

- Pouk in učenje (tematska številka). Sodobna pedagogika, št. 1/2005, str. 6-88.ID=761348
- Strmčnik, F. (1993). Odnos med splošno in posebno didaktiko. Sodob. pedagog., 44, št. 7/8, str. 401-411 ; št. 9/10, str. 437-448. ID=761348
- Strmčnik, F. (1996). Učna aktivnost učencev in učitelja. Sodob. pedagog., let. 47, št. 3/4, str. 101-114.ID=761348
- Strmčnik, F. (2001). Didaktika – osrednje teoretične teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta (401 str).ID=113563136
- Blažič, M. idr. (2003). Didaktika (visokošolski učbenik). Novo mesto: Visokošolsko središče (426 str.).ID=127269376
- Westbury, I. et al. (eds). Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition. New Jersey/London: LEA (346 str.).ID=42384994
- Komensky, J.A. (1995). Velika didaktika. Novo mesto: Pedagoška obzorja (196 str.).ID=47889920
- Komunikacija in jezikovna kultura v šoli (zbornik, ur. F. Žagar) (1990). Ljubljana: Pedagoška akademija, str. 9-109.ID=19133696
- Šilih, G. (1961). Očrt splošne didaktike. Ljubljana: DZS (317 str.).ID=27126017

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.