Didaktika francoščine - pedagoška praksa

Didaktika francoščine - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Opazovanje pouka (npr. opazovanje okolja, učiteljevega govora, doseganja ciljev, popravljanja napak, uravnoteženega razvijanja jezikovnih spretnosti, interakcije, prilagajanja jezika ravni znanja učencev, itd)
Izdelava učne priprave in gradiv (v slovenščini in francoščini)
Sodelovalno poučevanje (npr. v dvojicah, skupno določanje ciljev, itd)
Samostojno poučevanje
Ustne in pisne refleksije (opazovanje mentorja, opazovanje kolega pri poučevanju, refleksija o svojem poučevanju in delu na šoli)
Spremljanje napredka učencev
Vrednotenje in (samo)ocenjevanje predmetno-didaktične prakse (izmenjava izkušenj o izvedbi svoje PP v skupini, kritično vrednotenje PP, izdelava pedagoškega dnevnika)

- Interna brošura za PP Oddelka za romanske jezike in književnosti FF.
- Učni načrti za francočino za osnovnošolsko, gimnazijsko in drugo srednješolsko izobraževanje.
- Potrjeni učbeniki za poučevanje francoščine.