Didaktika francoščine 2

Didaktika francoščine 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Preverjanje in ocenjevanje.
Predvidevanje težav, popravljanje napak. Načrtovanje preverjanja/ocenjevanja: kriteriji. Sprotno, končno preverjanje. Zunanje preverjanje. Samovrednotenje.
Načrtovanje pouka.
Učna priprava: določanje glavnih in delnih učnih ciljev. Učne oblike. Učna sredstva. Uporaba učbeniških gradiv in pomožnih sredstev. Učni pripomočki.
Učitelj francoščine.
Vseživljenjsko izobraževanje. Društva in ustanove, povezana z didaktiko francoščine in popularizacijo tega jezika.

1. Beacco, J.-C. (2007): L'approche par compétences dans l'enseignement des langues. Pariz: Didier.
2. Bertocchini, P., Constanzo, E. (2008): Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. Pariz: Didier.
3. Cavala, C. et al. (2009): Le vocabulaire en classe de langue. Pariz: CLE International.
4. Cicurel, F. (2011): Les interactions dans l'enseignement des langues. Pariz: Didier.
5. Cuq, J.-P., Gruca, I. (2002): Cours de didactique du français langue étrangere et seconde. Grenoble: PUG.
6. Cuq, J.-P. et al. (2003): Dictionnaire de didactique du français langue étrangere et seconde. Pariz: CLE International.
7. Véronique, D. (ur). (2009): L'acquisition de la grammaire du français langue étrangere. Pariz: Didier.
8. Tagliante, Ch. (1991): L’évaluation. Pariz: CLE International.
9. Tagliante, C. (1994, ponatis 2006): La classe de langue. Pariz: CLE International.
10. Tagliante, Ch. (2005): L’évaluation et le Cadre européen commun. Pariz: CLE International.
11. Vigner, G. (2004): La grammaire en FLE. Pariz: Hachette.
12. Cadre européen commun de référence pour les langues (2001). Pariz: Didier.
13. Ucni nacrt za francošcino za osnovno in gimnazijsko izobraževanje
14. Predmetni izpitni katalog za splošno maturo iz francošcine.