Arheologija okolja

Arheologija okolja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 20

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Andrič Maja, doc. dr. Petru Simona, doc. dr. Tolar Tjaša, doc. dr. Toškan Borut

Predmet je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov – arheozoologije in paleobotanike.
Arheozoologija: kratek pregled odnosa med človekom in živaljo v različnih arheoloških obdobjih; splošne značilnosti kosti in zob (sestava, zgradba, rast, fosilizacija); sistematično spoznavanje skeleta najpogosteje odkritih živali v arheoloških najdiščih, uporaba in obdelava kosti; izdelki iz kosti (orodje, orožje, okrasni predmeti); tafonomija, sledovi na kosteh (fragmentiranost, vrezi, ugrizi, ožganost, patološke spremembe ... ); prepoznavanje aktivnosti človeka, zveri in vpliva okolja po odmrtju; priporočila za ravnanje s kostmi med izkopavanji; osnovne analize kostnega gradiva (determinacija, identifikacija in interpretacija sledov na kosteh, določanje spola, starosti in sezone smrti, merjenje kosti, statistične analize ...); pregled sodobnih raziskovalnih metod; možnosti in omejitve arheozoologije.

Paleobotanika: pregled paleobotaničnih disciplin in postopkov (palinologija, karpološke, ksilotomske in antrakotomske analize, analiza fitolitov); osnove ekologije rastlin in fitogeografije; razvoj poznoglacialne in holocenske vegetacije v Evropi in Sloveniji ter človekovega vpliva na okolje v različnih arheoloških obdobjih načrtovanje samostojne raziskave; izbor in vzorčenje arheoloških / paleoekoloških najdišč, načini shranjevanja paleobotaničnih vzorcev; interpretativni domet in možnosti posameznih paleobotaničnih disciplin.

DAVIS, S. J. M., 1987: The Archaeology of Animals. – 224 str., B. T. Bratsford Ltd., London. COBISS ID=165792515
O'CONNOR, T., 2007: The Archaeology of Animal Bones. – 224 str., The History Press. COBISS ID=165805059
BEISAW, A. M., 2013: Identifying and Interpreting Animal Bones : A Manual. – College Station : Texas A&M University Press. COBISS ID=165808131
TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki z železnodobnega grobišča Most na Soči : ledini Pucarjev rob in Repelc = Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči : the Pucarjev Rob and Repelc Sites. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.), et al. Most na Soči : arheološke raziskave v letih 2000-2016 na levem bregu Idrijce =the 2000-2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo: Založba ZRC, 2020. Str. 191-220, 221-242. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 43. COBISS.SI-ID - 35908867
REITZ, E. J., WING E. S., 1999: Zooarchaeology. – 455 str., Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 10338861
CULIBERG, M. 1991. Late Glacial Vegetation in Slovenia. Kasnoglacialna vegetacija v Sloveniji. Dela 4. razreda SAZU 29. 52 str., Ljubljana: SAZU. COBISS.SI-ID: 24300544
ANDRIČ, M., TOLAR, T., in TOŠKAN, B. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija, Ljubljana, Založba ZRC. COBISS.SI-ID: 283335936
MOORE, P. D., WEBB J. A. IN COLLINSON M. E. 1991. Pollen Analysis. Second Edition. Oxford: Blackwell Science (poglavja: 1. Basis and Applications, 2. Sources of Fossil Pollen, 3. The Collection of Samples, 7. Assembling Pollen Data in 8. Interpreting Pollen Data), strani 1-9, 10-28, 29-38, 167-180, 181-191. COBISS ID=492589
PEARSALL, D. M. 2000. Paleoethnobotany (A Handbook of Procedures). Second Edition. 700 str., London: Academic Press. COBISS.SI-ID: 22509666
ŠERCELJ, A. 1996. Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. The Origins and Development of Forests in Slovenia. Dela 4. razreda SAZU 35. 142 str., Ljubljana: SAZU COBISS.SI-ID: 60725504

OPOMBA:
Navedeni atlasi in priročniki se konzultirajo predvsem za izbrane teme glede na predavane vsebine in predloge učitelja.