Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje lll

Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje lll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zlatnar Moe Marija

Predmet Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje III se osredotoča na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz angleščine v slovenščino in obratno. Študentje še vedno prevajajo večinoma nekoliko težja publicistična besedila z različnih področji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveča skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim značilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodiščnem in ciljnem besedilu, ter pričakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja področja prevajanja med angleščino in slovenščino, npr. pri besedotvroju, poudarjanju, jezikovnosvrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturnovezanih prvinah in podobnem.

- Oxford Collocations dictionary for students of English, Oxford: Oxford University Press, 2002
- Enojezični EFL angleški slovar (približno 70 000 gesel): Collins Publishers, Macmillan Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers itd.
- Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
- Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
- dodatno gradivo, ki ga pripravi izvajalec seminarja, različni specializirani slovarji in drugi pripomočki