Osnove gornje in dolnje lužiške srbščine

Osnove gornje in dolnje lužiške srbščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

I. Gornja in dolnja lužiška srbščina v okviru (zahodno)slovanskih jezikov. Zemljepisna razširjenost lužiške srbščine v preteklosti in sedanjosti. Narečna delitev in oblikovanje knjižnih jezikov in njunih različic. Lužiškosrbsko-nemški jezikovni stik. Sociolingvistični položaj lužiščine.
II. Obravnava po jezikovnih ravninah v medsebojni kontrastivni in zgodovinskoprimerjalni perspektivi (v primerjavi predvsem z (zahodno)slovanskimi jeziki): 2.1 glasoslovje (odrazi praslovanskega glasovnega sestava v lužiški srbščini; razlike med gornjo in dolnjo lužiško srbščino v glasovju), 2.2 oblikoslovje (sklanjatev in spregatev; posebna pozornost na lužiškosrbske oblikovne posebnosti: dvojina, posesiv, imperfekt in aorist), 2.4 besedotvorje in besedoslovje (vpliv jezikovnega stika na ohranjanje poimenovalne zmožnosti, kalkiranje kot osnovni način dopolnjevanja slovarja); 2.5 skladnja (posebnosti v razmerju do sosednjih slovanskih jezikov, kalkiranje iz nemščine).