Introduction to Japanese Literature 2

Introduction to Japanese Literature 2

Lectures: 15

Seminars: 15

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Reading of excerpts of literary works of the Nara period (Kojiki, Nihonshoki, Man'yoshu), of the Heian period (Kokinshu, Taketori monogatari, Genji monogatari), Kamakura period (Heike monogatari, Tsurezure gusa), Edo period (authors Ueda Akinari, Kobayashi Issa, Matsuo Basho, Ihara Saikaku), Meiji period (Natsume Soseki, Masaoka Shiki, Futabatei Shimei, Mori Ogai) and modern works (authors Shiga Naoya, Akutagawa Ryunosuke, Shimazaki Toson, Yosano Akiko, Tanizaki Jun'ichiro, Miyazawa Kenji, Abe Kobo, Mishima Yukio, Kawabata Yasunari, Oe Kenzaburo, Inoue Hisashi, Murakami Haruki, Murakami Ryu, Yoshimoto Banana) and other works agreed upon by the lecturer and the students.