Studijski programi prve stopnje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Anglistika

Vsebina

Diplomanti študijskega programa Anglistika pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomiranega anglista oz. amerikanista, in so usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja: poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika, znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino, znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti, poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti, pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine, sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja.

Diplomanti študijskega programa Anglistika obvlada vsa našteta znanja in zmožnosti in jih zna samostojno ter kritično uporabljati skladno z okoliščinami delovanja oz. raznih oblik medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na določene cilje.

Študijski program vključuje štiri kulturne module kot izbirne strokovne vsebine: Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul in Kanadski kulturni modul.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Angleška fonetika in fonologija 30 0 30 0 5 zimski
Angleška srednjeveška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Angleški glagol I 30 0 30 0 5 letni
Angleško oblikoslovje 30 0 30 0 5 zimski
Jezik v rabi I 0 0 120 0 5 celoletni
Novejša angleška književnost 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem 0 0 60 0 4 celoletni
Angleška poezija po 19.stoletju 0 0 60 0 4 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Angleška historična slovnica 60 0 0 0 4 zimski
Angleška skladnja 30 0 30 0 5 letni
Angleški glagol II 30 0 30 0 5 zimski
Angleški roman 19. stoletja 60 0 0 0 5 letni
Dramatika Williama Shakespeara 60 0 0 0 5 zimski
Jezik v rabi II 0 0 60 0 3 celoletni
Prozodične značilnosti angleškega jezika 30 0 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomski izpit 0 0 0 0 4 letni
Jezik v rabi III 0 0 60 0 3 celoletni
Novejša ameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Prevajanje v slovenščino 0 60 0 0 5 celoletni
Uvod v leksikologijo 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Ameriški kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni
Avstralski kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni
Britanski kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni
Kanadski kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...