Studijski programi druge stopnje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Anglistika

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni program Anglistika omogoča študijsko nadgrajevanje znanj pridobljenih v istoimenskem programu na prvi stopnji in v tem smislu predpostavlja osnovna znanja prvostopenjskega programa. Triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika in književnosti tako nadgrajuje s spoznavanjem posebnosti angleškega jezika, kontrastivnim spoznavanjem jezikovnega para slovenščina-angleščina, kritičnimi pristopi k študiju književnosti in še zlasti z analitičnim branjem angleških umetnostnih besedil. S historično usmerjenimi predmeti program študentkam in študentom omogoča poglobljen vpogled v jezikovne in kulturne korenine angleškega jezika in leposlovne tvornosti. Omogoča jim tudi, da v svoj predmetnik uvrstijo vsebine oz. predmete po lastnem izboru glede na njihova posebna zanimanja in/ali področja načrtovanega nadaljnjega raziskovalnega dela in/ali zaposlitve. Končni nabor predmetov je primerljiv s podobnimi mednarodno uveljavljenimi univerzitetnimi programi, tako bo z uvedbo ocenjevanja rezultatov s kreditnimi točkami omogočal prehod na drugostopenjski študij na tujih univerzah in enakovredno mednarodno zaposlovanje. Notranja prenova posameznih predmetov pa poleg dejavnega in ustvarjalnega sodelovanja v študijskem procesu študentke in študentke uvaja tudi v samostojno raziskovalno delo na področju angleškega jezika in književnosti in jih tako usposablja za bodoče znanstveno raziskovalno delo. Predlagani študijski program bo študentke in študente usposabljal za samostojno visoko strokovno delo na področju angleškega jezika in književnosti, za visoko kakovostno medjezikovno (npr. prevajanje v angleščino, kontrastivna analiza angleškega in slovenskega jezika) in medkulturno posredovanje (npr. jezikovne zmožnosti, različne vrste književnosti) ter za samostojno raziskovalno delo v interdisciplinarni povezavi z izbranim drugim področjem študija. Mednarodna potreba po strokovnjakih z naštetimi jezikovnimi in medkulturnimi znanji in zmožnostmi se veča, saj je sobivanje kultur in globalna vloga kulturnih stvaritev angleško govorečih skupnosti v porastu in zato terja vse več strokovnjakov, ki bodo zmožni samostojne kritične presoje medkulturnih vplivov. Predmetnik upošteva uveljavljeno stališče, da uspešen jezikovni študij zahteva kontinuirano, celoletno izobraževanje. Pedagoški proces je organiziran tako, da omogoča postopno nadgrajevanje znanja, zato se ključni jezikovni predmeti izvajajo čez celo leto. Pri predmetih iz književnosti, ki so razporejeni čez celo leto, pa mora študent prebrati veliko primarnih in sekundarnih del, kar ni izvedljivo v enem semestru.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Angloameriška literarna teorija 0 30 0 0 3 zimski
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Mladinska književnost v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Seminar iz ameriške dramatike 0 0 0 0 0
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Angleško besedotvorje 0 60 0 0 6 celoletni
Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Leksikografija 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Otroška književnost v angleščini 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka