Studijski programi druge stopnje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Anglistika

Vsebine

Temeljni cilji programa so zagotoviti kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah in v povezavi z določenim predmetno-strokovnim področjem, kar študentu omogoča: uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, v pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih in v različnih oblikah izobraževanja; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki in razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti v delu z ljudmi,v sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami; usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov.

Magistri programa nadgrajujejo vsa na prvi stopnji študija anglistike pridobljena znanja in jezikovne zmožnosti v povezavi s pedagoškim modulom, s ciljem dosegati širok razpon kompetenc, potrebnih za uspešen in učinkovit pouk angleškega jezika in književnosti kot tujega jezika v slovenskem prostoru.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Jezikovne zmožnosti 0 0 60 0 5 celoletni
Osnove didaktike angleščine 60 60 30 0 8 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 2
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Jezikovne zmožnosti 0 0 60 0 5 celoletni
Osnove didaktike angleščine 60 60 30 0 8 celoletni
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3
Sociolingvistika 0 30 0 0 3
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3
Terminologija 0 30 0 0 3
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Otroška in mladinska književnost za učitelje 0 0 60 0 5 zimski
Pedagoška praksa za učitelje angleščine 0 0 30 0 6 letni
Programi in učbeniki za pouk angleščine 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Otroška in mladinska književnost za učitelje 0 0 60 0 5 zimski
Pedagoška praksa za učitelje angleščine 0 0 30 0 6 letni
Programi in učbeniki za pouk angleščine 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poučevanje angleščine kot jezika stroke 0 0 30 0 3 zimski
Testiranje znanja angleščine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Poučevanje angleščine kot jezika stroke 0 0 30 0 3 zimski
Testiranje znanja angleščine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka